Informacje o fundacji

PCPM jest organizacją pożytku publicznego, udzielającą pomocy humanitarnej i rozwojowej w Afryce, Azji Srodkowej oraz w innych regionach świata. Naszą specjalizacją jest niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej w najtrudniejszych, zapalnych regionach świata. Działalność PCPM w kraju skupia się na edukacji humanitarnej i rozwojowej oraz informowaniu o sytuacji humanitarnej w krajach dotkniętych wojnami domowymi oraz klęskami żywiołowymi.

Niesiemy pomoc humanitarną i rozwojową

PCPM pomaga ludziom dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych – zarówno konfliktów zbrojnych, jak i klęsk żywiołowych. Fundacja została powołana, by łagodzić następstwa kryzysów humanitarnych oraz umożliwiać ich ofiarom otrzymywanie pomocy z Polski.

W tym celu przygotowujemy i realizujemy projekty z zakresu pomocy humanitarnej i rozwojowej, skupiając się na następujących dziedzinach:

► edukacji, w tym:

 • budowy, remontów i doposażenia szkół (Sudan, Zambia i Tadżykistan)
 • organizowaniu szkoleń zawodowych dla młodzieży w krajach, gdzie wykształcenie średnie jest dostępne jedynie dla nielicznych (Sudan);
 • wspieraniu koordynacji pomocy dla sektora edukacji (Tadżykistan).

► pomocy medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kobiet i dzieci, w tym:

 • pomocy kobietom z przetoką dróg rodnych (Sudan),
 • rozwoju podstawowej opieki medycznej (Zambia),
 • opieka psychologiczna oraz pomoc materialna dla młodzieży dotkniętej przez wojny i klęski żywiołowe (Gruzja).

► rozwoju obzarów wiejskich, poprzez:

 • podnoszenie wydajności rolnictwa (Palestyna, Tanzania),
 • podnoszenie jakości życia na terenach wiejskich m.in. poprzez elektryfikację wsi przy użyciu paneli słonecznych (Sudan),
 • podejmowanie innych działań o charakterze prorozwojowym;

►  zapobieganiu klęskom żywiołowym poprzez:

 • podnoszenie wiedzy i umiejętności władz lokalnych, odpowiedzialnych za zapobieganie klęskom żywiołowym (Gruzja)
 • edukacją dzieci jak chronić się przed skutkami klęsk żywiołowych (Tadżykistan)
 • szkolenie i doposażeniu ekip poszukiwawczo-ratowniczych oraz jednostek obrony cywilnej (Tadżykistan).
 • przekazywanie polskich doświadczeń z zakresu zapobiegania klęskom żywiołowym i funkcjonowaniu systemu reagowania kryzysowego (Gruzja, Tadżykistan).

W naszych działaniach opieramy się na doświadczeniu organizacji najefektywniej działających w sferze pomocy humanitarnej. Naszym nadrzędnym celem jest zwiększenie przepływu pomocy humanitarnej z terytorium Polski na tereny dotknięte skutkami kryzysów. Chcielibyśmy też, aby nasza praca przyczyniła się do lepszego rozumienia problematyki działań humanitarnych w społeczeństwie polskim.

Doświadczenie i profesjonalizm

Myślą przewodnią przyświecającą założeniu PCPM pod koniec 2005 roku było stworzenie organizacji, w ramach której Polacy doświadczeni w pracy w ONZ lub międzynarodowych organizacjach pozarządowych mogliby kontynuować swoją działalność w Polsce, zaś PCPM stworzyłaby im możliwość dalszego rozwoju jako profesjonalistów z zakresu pomocy humanitarnej i rozwojowej.

Wielu pracowników i współpracowników PCPM posiada bardzo szerokie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu pomocy humanitarnej i rozwojowej w takich krajach jak Sudan, Kosowo, Irak, Kamerun czy Timor Wschodni. Znaczna część naszych kolegów pracowało lub współpracowało w przeszłości z takimi organizacjami jak ONZ, UNHCR, UNDP, IOM lub OBWE, jak również z organizacjami pozarządowymi. Jesteśmy przekonani, że PCPM w sposób najpełniejszy wykorzystuje wiedzę oraz umiejętności swoich pracowników by nieść jak najbardziej efektywną pomoc potrzebującym.

Jednocześnie poszukujemy pracowników i wolontariuszy, którzy chcieliby wesprzeć nasze działania w Polsce i za granicą.